Terms and Conditions

Cycling is associated with risk and rent is at your own risk. The tenant accepts this lease and its terms of rent upon payment and or is signed by bicycle rental. Negligence should always be displayed, and traffic rules are followed. Always wear a helmet.

Need copy of pass/id

RESPONSIBILITY AND INSURANCE
Kristiansand Sykkelsenter AS/Minelsykkel is not responsible for any personal injury/accidents the tenant may have to come out for during the rental period. Kristiansand Sykkelsenter AS /Minelsykkel does not take responsibility for any damage resulting from the use of the rental object. The tenant is obliged to replace any damage to the rental object or loss of the rental object incurred during the rental period. Accidents, damage, vandalism or theft of a bicycle must be paid by the tenant at the usual repair price. For any damage to third-party property, the tenant is pursuing his own liability insurance. It is recommended that the tenant has signed its own travel insurance.

DELIVERY AND RETURN
The bike is picked up by appointment. The bike is inspected together with the tenant and the tenant gets an introduction to how the bike should be used. The bike is delivered by appointment at same place. The bike gets inspected together with the tenant to check the status and condition of the bike. If the bike is very dirty, it must be cleaned before delivery, if not a fee of NOK 200 will be charged.

RENTAL PERIOD
The lease begins when the rental period is agreed on and is returned to the agreed time. At over 2-hour late delivery, it is charged for an extra 4 hours. At over 4-hour late delivery, it is charged for 1 extra day.

DEPOSIT:
A deposit in cash may be required, or a passport.
Kr. 6,000/€600 ) for Fullsusp./MTB E-bike.
Kr. 2000/€200 for Trekking/City E-bike.
Kr. 1000/€100 for standard bike.

This is money/passport the tenant gets back after the end of the rental period when the bikes have been returned and checked OK.

CANCELLATION:
In case of cancellation later than one week before the time of rental, the tenant will be charged 50% of the amount. In case of cancellation later than 24 hours before the time of rental, the tenant will be charged 100% of the amount.

NORSK
Generelle vilkår

Sykling er forbundet med risiko og leie er på eget ansvar. Leietaker aksepterer denne leiekontrakten og dens leiebetingelser ved betaling og eller underskrives ved leie av sykkel. Aktsomhet skal alltid vises og trafikkregler følges. Bruk alltid hjelm.

Trenger kopi av pass/id

ANSVAR og FORSIKRING
Kristiansand Sykkelsenter AS/Minelsykkel er ikke ansvarlig for eventuelle personskader/ulykker leietaker måtte komme ut for i løpet av leieperioden. Kristiansand Sykkelsenter AS /Minelsykkel tar ikke ansvar for eventuelle skader som følge av bruk av utleieobjektet. Leietaker plikter å erstatte eventuelle skader på utleieobjektet eller tap av utleieobjektet påført i leieperioden. Uhell, skade, hærverk eller tyveri av sykkel må leietaker betale etter vanlig reparasjonspris. For eventuelle skader på tredjemanns eiendom, hefter leietaker med sin egen ansvarsforsikring. Det anbefales at leietaker har tegnet egen reiseforsikring.

UTLEVERING og INNLEVERING
Sykkelen hentes etter avtale. Sykkelen blir besiktiget sammen med leietaker og leietaker får en innføring i hvordan sykkelen skal brukes. Sykkelen leveres på samme sted etter avtale. Sykkelen blir besiktiget sammen med leietaker for å sjekke status og tilstand på sykkelen. Er sykkelen veldig skitten må den avspyles før levering, hvis ikke innrømmes et gebyr på kr. 200,-.

LEIEPERIODE
Leieforholdet begynner når leieperioden er avtalt og leveres tilbake til avtalt tid. Ved over 2 timer for sen levering belastes det det for 4 timer ekstra. Ved over 4 timer for sen levering belastes det for 1 dag ekstra.

DEPOSITUM
Det kan kreves et depositum, eller pass.
Kr. 6,000/€600 ) for Fullsusp./MTB E-bike.
Kr. 2000/€200 for Trekking/City E-bike.
Kr. 1000/€100 for standard bike.
Dette er penger/pass leietaker får tilbake etter endt leieperiode når syklene er sjekket OK.

AVBESTILLING
Ved avbestilling senere enn én uke før leietidspunkt, vil leietager belastes for 50 % av beløpet. Ved avbestilling senere enn 24 timer før leietidspunkt, vil leietager belastes for 100 % av beløpet.